Youngpwr

Algemene voorwaarden YoungPWR

Zodat alles vastgelegd is en er geen onduidelijk ontstaat.

Jij krijgt toegang tot informatie en gebruik van de website onder voorwaarde dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden voor gebruikers. Wij adviseren deze gebruiksvoorwaarden goed te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van YoungPWR.

26 november 2018

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van YoungPWR. YoungPWR houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden op het moment dat je YoungPWR gebruikt. We raden je aan de voorwaarden regelmatig te checken. De algemene voorwaarden bevatten een aantal juridische termen en begrippen. Daarom hebben we de belangrijkste bepalingen voor je op een rijtje gezet: - YoungPWR is een content platform voor en door jongeren in samenwerking met professionals uit het vak met alles wat je wilt weten over werken en ondernemen. - Alle persoonsgegevens die wij van onze gebruikers verzamelen worden veilig en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen verwerkt. Wij verkopen of geven jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming door aan derden. Zie voor meer informatie hierover het privacystatement.- Het gebruik van het platform is op eigen risico. YoungPWR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade.

1. Vooraf

Begripsbepalingen

Account/profiel: verzameling gegevens met betrekking tot een gebruiker. oungpwr: de jongeren en studenten die gebruik maken van het YoungPWR-platform Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van het YoungPWR-platform. YoungPWR: B.V. geregistreerd als handelsnaam onder de Endlesspwr BV gevestigd te Noordwijk YoungPWR-platform: de door YoungPWR aangeboden softwareapplicatie, welke kan worden gebruikt via de website of mobiel.


2. Algemeen

Deze Algemene voorwaarden van YoungPWR zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van YoungPWR. Tevens zijn deze Algemene voorwaarden YoungPWR van toepassing op het gebruik van het YoungPWR-platform, daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het volgen van links naar andere websites en het verrichten van rechtshandelingen.

3. Werkwijze

 • 3.1 De jongeren en studenten zullen het door hen aangemaakte profielen juist en volledig opstellen. De door hem of haar verschafte gegevens zullen alleen op henzelf betrekking hebben. De jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens. Het is niet toegestaan inloggegevens aan derden te geven.
 • 3.2 De jongeren die bij het aanmaken van een profiel jonger zijn dan 16 jaar, moeten voor het aanmaken van het profiel toestemming vragen aan hun wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd).
 • 3.3 Alleen natuurlijke personen kunnen een profiel aanmaken.
 • 3.4 Door het opstellen van het profiel verlenen jongeren en studenten aan YoungPWR toestemming om hen een nieuwsbrief te sturen.
 • 3.5. Gebruikers zijn geen vergoeding verschuldigd aan YoungPWR tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 3.6. Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik te stoppen en jouw profiel te verwijderen.

4. Wijzigingen

YoungPWR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden die gelden op het moment dat het YoungPWR-platform wordt gebruikt.

5. Garanties

YoungPWR geeft geen garanties over de juistheid en/of volledigheid van de via het YoungPWR-platform of andere door of namens haar ter beschikking gestelde informatie.

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1 YoungPWR is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:
  • door jongeren, studenten of professionals verstrekte onjuiste, ongeldige of onvolledige gegevens;
  • externe oorzaken die het functioneren van het YoungPWR-platform of de achterliggende systemen in de weg staan.
 • 6.2 Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van de website, video’s en/of andere faciliteiten verrichten.
 • 6.3 Indien jongeren en studenten gegevens verschaffen aan YoungPWR is dit op geheel op eigen risico. YoungPWR is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade die hieruit voortvloeit.

7. Toepasselijk recht

Op het gebruik van het YoungPWR-platform is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluiten worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.