Algemene voorwaarden Youngpwr

Zodat alles vastgelegd is en er geen onduidelijk ontstaat.

26 november 2018

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Youngpwr. Youngpwr houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden op het moment dat je Youngpwr gebruikt. We raden je aan de voorwaarden regelmatig te checken.

De algemene voorwaarden bevatten een aantal juridische termen en begrippen. Daarom hebben we de belangrijkste bepalingen voor je op een rijtje gezet:
- Youngpwr is de marktplaats voor iedereen die hulp kan gebruiken van jong talent.
- Youngpwr is een test en voorlopig gratis te gebruiken. Het voornemen is om het voor de jongeren gratis te houden. Bij succes zal in de toekomst aan de opdrachtgever (de hulpzoeker) een kleine vergoeding worden gevraagd.
- Opdrachtgevers (hulpzoekers) plaatsen zelf een klus op Youngpwr door een profiel aan te maken en zoeken naar de juiste jonge ondernemers.
- Jonge ondernemers die opdrachten willen doen maken een profiel aan en zoeken naar opdrachten in de buurt.
- Alle persoonsgegevens die wij van onze gebruikers verzamelen worden veilig en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen verwerkt. Wij verkopen of geven jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming door aan derden. Zie voor meer informatie hierover het privacystatement.
- Youngpwr is een platform dat de connectie maakt tussen de opdrachtgever en de jonge ondernemer. Het gebruik van het platform is op eigen risico. Youngpwr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade bij de opdrachtgever of bij De jonge ondernemer door het doen van de opdracht.

1. Vooraf

Begripsbepalingen

Account/profiel: verzameling gegevens met betrekking tot een Gebruiker.Algemene voorwaarden

Youngpwr: de onderhavige algemene voorwaardenDe jonge ondernemer (de Youngpwr): de persoon die gebruik maakt van het Youngpwr-platform om een opdracht te vinden.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van het Youngpwr-platform.

Opdracht: de door de Opdrachtgever geplaatste Opdracht (klus) die bedoeld is om de jonge ondernemer (de Youngpwr) uit te nodigen voor het doen van de Opdracht.

Opdrachtgever: de persoon die gebruik maakt van het Yougpwr-platform om een Opdracht te plaatsen.

Overeenkomst: de overeenstemming tussen De jonge ondernemer en de Opdrachtgever over het doen van de Opdracht.

Youngpwr: een handelsnaam van Endlesspwr BV, gevestigd te Noordwijk, KvK nummer 73037923.

Youngpwr-platform: de door Youngpwr aangeboden softwareapplicatie, welke kan worden gebruikt via de website of in de toekomst als app.

2. Algemeen

Deze Algemene voorwaarden Youngpwr zijn uitsluitend van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst van Youngpwr. Tevens zijn deze Algemene voorwaarden Youngpwr van toepassing op het gebruik van het Youngpwr-platform, daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het volgen van links naar andere websites en het verrichten van rechtshandelingen.

3. Werkwijze

3.1 De jonge ondernemer zal het door hem aangemaakte profiel juist en volledig opstellen. De door hem verschafte gegevens zullen alleen op de jonge ondernemer zelf betrekking hebben. 

3.2 De jonge ondernemer die bij het aanmaken van een profiel jonger is dan 16 jaar, moet voor het aanmaken van het profiel toestemming vragen aan zijn wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd).

3.3 De opdrachtgever zal het door hem aangemaakte profiel juist en volledig opstellen. De door hem verschafte gegevens zullen alleen op de opdrachtgever zelf betrekking hebben. 

3.4 Alleen natuurlijke personen kunnen een profiel aanmaken. 

3.5 Door het opstellen van het profiel verleent de jonge ondernemer aan Youngpwr toestemming om de gegevens daarvan aan de opdrachtgever te verstrekken. 

3.6 Door het opstellen van het profiel verleent de opdrachtgever aan Youngpwr toestemming om de gegevens daarvan aan de jonge ondernemer te verstrekken.

3.7 Youngpwr treedt slechts op als bemiddelaar bij het in contact brengen van de jonge ondernemer(s) en de opdrachtgever(s) en wordt nooit partij bij een overeenkomst tussen de jonge ondernemer en de opdrachtgever over het doen van een opdracht door de jonge ondernemer. 

3.8 Het is de jonge ondernemer niet toegestaan om zonder toestemming van de opdrachtgever en Youngpwr de (contact)gegevens van opdrachtgevers aan derden te verstrekken.

3.9 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van de jonge ondernemer en Youngpwr de (contact)gegevens van de jonge ondernemer(s) aan derden te verstrekken. 

4. Vergoeding van opdrachten 

4.1 De jonge ondernemer enopdrachtgever maken onderling afspraken over de vergoeding en opdrachten.

4.2 De overeengekomenvergoeding voor de verrichte opdracht wordt door de opdrachtgever rechtstreeks aande jonge ondernemer betaald. De jonge ondernemer is zelf verantwoordelijkvoor het opgeven van de inkomsten aan de belastingdienst als dit nodig is (zieQ&A).

4.3 De jonge ondernemerverklaart zich bewust te zijn van het feit dat hij het risico neemt dat de opdrachtgeverniet betaalt. Indien de opdrachtgever niet betaalt, kan de jonge ondernemer Youngpwrniet aanspreken tot betaling hiervan. 

5. Wijzigingen

Youngpwr behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden die gelden op het moment dat het Youngpwr-platform wordt gebruikt.

6. Wet- en regelgeving

6.1 De jonge ondernemer en opdrachtgever zorgen ervoor dat de afspraken die zij maken over het doen van de opdracht en de vergoeding hiervoor in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.

6.2 Youngpwr en De jonge ondernemer hebben niet de intentie om, en sluiten hierbij expliciet uit dat tussen hen eenarbeidsovereenkomst tot stand komt.

7. Garanties

7.1 Youngpwr geeft geen garanties over de juistheid en/of
volledigheid van de via het Youngpwr-platform of andere door of namens haar ter beschikking gestelde gegevens, waaronder gegevens vanDe jonge ondernemers en Opdrachtgevers.

7.2 Youngpwr doet haar uiterste best voor het verzamelen van een groot aantal jonge ondernemers en opdrachtgevers op het Youngpwr-platform, maar geeft hier geen enkele garantie voor.

7.3 Youngpwr doet haar uiterste best om jonge ondernemers te begeleiden in het goed afronden van een opdracht. Youngpwr geeft echter geen enkele garantie over de kwaliteit van de diensten die door jonge ondernemers worden geleverd. 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Youngpwr is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door: 
a) door de Opdrachtgevers of De jonge ondernemers verstrekte onjuiste, ongeldige of onvolledige gegevens;
b) gedragingen van De jonge ondernemers of Opdrachtgevers;
c) het plaatsen of laten plaatsen van persoonsgegevens van de Opdrachtgever(s), De jonge ondernemer(s) of van derde(n) op het Youngpwr-platform; 
d) externe oorzaken die het functioneren van het Youngpwr-platform of de achterliggende systemen in de weg staan.
e) overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
f) vermissing of verloren gaan van zaken en/of gegevens die op verzoek van Opdrachtgever of De jonge ondernemers aan Youngpwr ter beschikking zijn gesteld
g) een tekortkoming of onrechtmatige daad, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van aantoonbare, grove nalatigheid of opzet van Youngpwr.


8.2 Indien de Opdrachtgever (persoons)gegevens aan De jonge ondernemer verschaft, doet de Opdrachtgever dit geheel op eigen risico. Youngpwr is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade die hieruit voortvloeit.

8.3 Indien De jonge ondernemer (persoons)gegevens aan eenOpdrachtgever verschaft, doet de jonge ondernemer dit geheel op eigen risico. Youngpwr is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade die hieruit voortvloeit.

8.4 Youngpwr is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever of De jonge ondernemer door het doen van de Opdracht..

8.5  Youngpwr is niet aansprakelijk voor en kan niet betrokken worden bij geschillen over vergoedingen en/of de wijze van het doen van de Opdracht tussen de Opdrachtgever en De jonge ondernemer.

9. Toepasselijk recht

Op het gebruik van het Youngpwr-platform is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluiten worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.